ขอเชิญนักกายภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบําบัด"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กําหนดจัดโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบําบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง "Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities” ในระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคํามอกหลวง อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักกายภาพบําบัดได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัด ,อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ,ศิษย์เก่าผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

 

 1. ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  -  นักกายภาพบําบัต และผู้สนใจทั่วไป 6,500 บาท
  - อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามคําสังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ,นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6,000 บาท
 2. ชําระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  -  นักกายภาพบําบัด และผู้สนใจทั่วไป 7,000 บาท
  -  อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ตามคําสังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ,นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6,500 บาท

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 25.2 (PTCEU)  ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชําระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5 8 9 1 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 หรือลงทะเบียนออนไลนและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cas.mfu.ac.th 

 • 1670 ครั้ง