สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ได้เข้าร่วม EdPEx200 รุ่นที่ 8

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8  ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เตรียมพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในขั้นต่อไป

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สป.อว. ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 โดยผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ซึ่งการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) มีหน่วยงานผ่านการคัดเลือก 22 หน่วยงาน จาก 88 หน่วยงาน โดยในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 หน่วยงาน และ ครั้งที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 6 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับสถาบัน 5. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  • 1264 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ