มฟล. ได้คะแนนระดับ A จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีผลคะแนนอยู่ที่ 94.96 จัดอยู่ในระดับ A (ผ่าน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับปีที่ผ่านมามีผลคะแนน +28.01 โดยมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” 

คะแนนจากส่วนการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9: การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันการทุจริต มฟล. ได้คะแนน 100 เต็มทั้ง 2 ตัวชี้วัด ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 83 สถาบัน

“ผลคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นผลจากความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติออกสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้องมาโดยตลอด และขอขอบคุณชาว มฟล. และผู้ร่วมการตอบแบบประเมินทุกท่านที่สะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ มฟล. สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้มอบให้ทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 |   |  1486 ครั้ง