ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ FISA English (Fun Interactive Smart Authentic English)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

  ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) พื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ FISA English (Fun Interactive Smart Authentic English) ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม  2561 ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5  อาคาร E-Park (M-Square)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และสร้างเจตคติที่ดีในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสิ่งรอบตัวให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม  ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ต่อคน มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

          * หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386

          * มือถือ 08 9225 6558 

          * LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • 1814 ครั้ง