อาจารย์นิติศาสตร์ มฟล. กล่าวถ้อยแถลงการประชุมระดับนานาชาติในนามรัฐบาลไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564  ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) สมัยที่ 64 ซึ่งอาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของรัฐบาลไทยในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม หัวหน้าสาขากฎหมายระหว่างประเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาชิกคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค(Specialized Panel of Scientific and Technical Experts) ภายใต้กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมทางอวกาศของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities: PCA Outer Space Rules) ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยเช่นกัน

  • 962 ครั้ง
  • #สำนักวิชานิติศาสตร์