รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

เนื่องด้วย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดรับทุนใหม่เป็นกรณีพิเศษใน “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 ทุนๆละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา 


**คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
  • สำนักวิชาการจัดการ (สาขาบัญชี)
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์)
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80 ขึ้นไป
 5. เป็นผู้สูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด-19 (มีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด)
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯได้
 7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ  ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

***ระยะเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่ http://thaicity4social.com/ และส่งเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครทุนการศึกษาในรูปแบบ file pdf. หรือ jpg. ได้ทางอีเมล CSR@remove-thisThaicity.co.th ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น 

**** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพร พรหมมา ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186 หรือ scholarship.sdad@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 700 ครั้ง