ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "อังกฤษพิชิต TOEIC" ในระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.30 – 19.30 น. (รวม 15 ชั่วโมง) ณ ห้อง ES1-213 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC มีผลคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับกลาง (High-Intermediate) คือ 600-700 คะแนน นั้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกที่ 3 มีนาคม 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 หรือลงทะเบียนออนไลนและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

  • เอกสารโครงการ
  • กำหนดการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
  • 1560 ครั้ง