การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

กรณีนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษาได้ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนและรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113
โทรศัพท์ 053-916187, 053-916186

ดาวน์โหลดเอกสาร

 |