มฟล. เจ้าภาพหลัก ICER 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมในงาน The 29th International Conference on Computers in Education : ICER2021 โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และรศ.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยายในงาน EDUtech Thailand รวมถึงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ‘Leaning Innovation’ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ตอบโจทย์ผู้เรียน Gen-Z สำหรับครูวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในเดือนกันยายน 2564
.
ทั้งนี้รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี จะบรรยายในหัวข้อ Digitalization in higher education : strategies for transformation  ผ่าน Live Streaming ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ นอกจากนี้ในวันที่ 15-16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง 326 อาคาร E4A ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ‘Learning Innovation : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ตอบโจทย์ผู้เรียน Gen-Z’ และกิจกรรมนำเสนอผลงาน 
.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7897 ต่อ 8080   
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 73 ครั้ง