มฟล.จัด กิจกรรมออนไลน์ เล่าเรื่อง SDGs โดยทูต MFU SDGs

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG05 SDG17 ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมออนไลน์เล่าเรื่อง SDGs โดยทูต MFU SDGs (SDGs Stories: A Story from MFU SDGs Ambassadors) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ของนักศึกษา มฟล. 7 คน ที่ได้รับเลือกเป็นทูต MFU SDGs เข้าร่วมงาน Virtual AIMS Student Forum 2021: SDG and I Impact, Inclusion and Innovation จัดโดย Universiti Taknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างการทำโครงการกับเพื่อนต่างประเทศ
.
นักศึกษา มฟล.ทั้ง 7 คนต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายและวิธีที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันทำให้เป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผลแล้ว การเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ ยังทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การทำงานเป็นทีม และเพิ่มทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
.
กิจกรรมออนไลน์เล่าเรื่องครั้งนี้ ได้เชิญแขกพิเศษ Mr. Arief Ferdaus Bin Azmi นักศึกษาจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ร่วมพูดคุยด้วย โดยเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยแบ่งปันความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักศึกษา มฟล. แล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ทุกคนร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในฐานะพลเมืองโลกด้วย
.
นักศึกษาทั้ง 7 คนที่เป็นตัวแทน ได้แก่ นางสาวณัสรียา สือรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, Mr. Xiaohang He นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, นางสาวรติกานต์ เพ็ชรแกมแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ, นางสาวแวอาซีซะห์ นิมอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ, นายณัฐพล พระมนตรี นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) สำนักวิชาการจัดการ, Ms. Kuenzang Dema นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และนางสาวซานิต้า บุหงา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  787 ครั้ง