มฟล.ร่วมประชุมนานาชาติด้านการวิจัยทางการศึกษา ICER2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 14 (the 14th International Conference on Educational Research (ICER2021)) จัดขึ้นโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “Maintaining Education Quality in Turbulent Times” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักการศึกษาและนักพัฒนาการเรียนการสอนด้านการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้แบ่งปันผลงานวิจัย ประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการสอนสำหรับคนรุ่นใหม่
.
รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม ร่วมกับ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา.
.
รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มฟล. ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘Growth Mindset for Innovative Teaching and Learning in a New Normal’ ว่าการตอบสนองในสภาวการณ์ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมแนวความคิด 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดทางการศึกษา ความคิดทางเทคโนโลยี และความคิดเรื่องความเชี่ยวชาญของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดย มฟล. ได้มุ่งมั่นสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Education) หลักสูตรออนไลน์และโปรแกรมการฝึกอบรม (MFU Academy) ตลอดจน ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลและการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนของคณาจารย์ เพื่อท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา มฟล. พร้อมก้าวออกไปในยุคโลกป่วน หรือ Disruptive World 
.
มฟล. โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาสร้างสรรค์ มฟล. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในหัวข้อ “Immersive and Smart Learning Applications in Modern Blended Education Series” นอกจากนี้ มีการบรรยายหัวข้อพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ อาทิ  Prof. Gwo-Jen Hwang, the National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Kerry Lee, the Education University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, Prof. Kevin Burden, the University of Hulls, สหราชอาราชอาณาจักร, Prof. Yueh-Min Huang, the National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), รศ
ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย, รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทยและผู้เข้าร่วมบรรยายอื่นๆ 
.
ทั้งนี้ โดยภาพรวม มฟล. พยายามทุกวิถีทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ทักษะด้านเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 |   |  639 ครั้ง