ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

               งานจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                              

                            

                  ประกาศ  ณ  วันที่    ๓    มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  670 ครั้ง