ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

 

                   งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง                                          

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  754 ครั้ง