ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์ จำกัด โดยเสนอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘๒๔ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่    มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ราคาค่าเช่าเดือนล่ะ ๕๑๓,๕๘๒.๗๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๕๔,๓๓๐.๘๘ บาท (สองล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                               

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  623 ครั้ง