มฟล.พัฒนาระบบจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ในโครงการของ อบจ.เชียงราย  

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (23 กันยายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) โดยในปีนี้ทาง อบจ.ได้รวบรวมขยะอันตรายทั้ง 5 ประเภท หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสปรย์อัดแก๊ส ภาชนะบรรจุสารเคมีอื่นๆ และอิเล็กทรอนิกส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดเชียงราย 143 แห่งผ่านระบบ D-ToC ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัย CEWT มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทั้งสิ้น 39.69 ตัน ขยะอันตรายที่ อปท. รวบรวมมาส่ง อบจ.เชียงรายจะถูกขนส่งไปกำจัดอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาระบบ D-ToC  ได้ช่วยให้จังหวัดเชียงรายสามารถจัดการขยะอันตรายจากชุมชนได้ 232 ตัน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560-2563 

ลำดับ ประเภทขยะ น้ำหนักขยะ(กิโลกรัม) ร้อยละ
1 หลอดไฟ 18,578 46.8
2 แบตเตอรี่ 4,358 11.0
3 กระป๋องสเปรย์อัดแก๊ส 3,217 8.1
4 ภาชนะบรรจุสารเคมีอื่นๆ 11,625 29.3
5 อิเล็กทรอนิกส์       1,913 4.8
  รวม   39,691 100.0

 

 

 

 

 

 

    
 

 |   |  978 ครั้ง