ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการซื้อระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                                            การซื้อระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอ็ม.เจ อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด โดยเสนอระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                         

                      ประกาศ  ณ  วันที่     ๔    มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  649 ครั้ง