ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อ มฟล. จัดกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสวนาโต๊ะกลม เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมจีนที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน และแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อเทศกาลวันไหว้พระจันทร์กับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้มีการปรับรูปแบบโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในช่วงต้นเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ รับชมศิลปะการชงชา ร่วมทำกิจกรรมทางด้านศิลปะจีน และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลไหว้พระจันทร์

 |   |  594 ครั้ง