อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม ของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 โดย สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมที่ผู้เรียนได้นำเสนอแนวความคิดในการผลิตผลงานชิ้นต่างๆ และยังให้เกียรติวิพากษ์ผลงานของผู้เรียนในหลากหลายมิติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไป

    หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวความคิดในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ไทยของบุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (ไร่เชิญตะวัน), ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรนี้ได้เปิดรับผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก. (ภาคบรรยาย) แผน ข. (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และ ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง อธิการบดี  |  795 ครั้ง