อาจารย์สำนักวิชาการจัดการได้รับรางวัล “Best Paper Award” จาก ก.ล.ต.

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผลงานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่กำหนดการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19" โดยมี ดร.ตุลยา ตุลาดิลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม ซึ่ง ก.ล.ต. จะคัดเลือกงานวิจัยดีเด่น 3 งานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน SEC Capital Market Symposium 2021 โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็น 1 ใน 3 ผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2564

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 798 ครั้ง