ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา CAS-ข่าวสารศูนย์บริการวิชาการ ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

                สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park (M- Square) มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนำเศษวัสดุประเภทต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนปลอดขยะตามมาตรฐานการประเมินสำหรับการประกวดชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ 

                ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครชุมชน และผู้นำชุมชนอื่น ๆในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมุลเพิ่มเติม 

           * หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386

           * มือถือ 08 9225 6558

           * LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • 2414 ครั้ง