ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามประกวดราคาดังกล่าวข้างต้น 

                                               

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐    มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

                                       ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  667 ครั้ง