ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ การชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัด" ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ บ้านสวนสหคลินิก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโลกไตเสื่อม รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดุลยภาพศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ และผู้สนใจ และเปิดโอกาสให้นำไปบูรณาการในการดูแลสุขภาพของประชาชน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 7,000 บาทต่อท่าน โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail : info@cas.mfu.ac.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 หรือสามารลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.cas.mfu.ac.th

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • เอกสารโครงการ
  • กำหนดการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
  • 1061 ครั้ง