ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงเจตนารมณ์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) และอาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมการประชุม MFU ITA เตรียมพร้อมดำเนินงานปี 2565 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผู้เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ MFU ITA ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาว่าคะแนนระดับ A ที่ได้รับเป็นผลจากการร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีการจัดระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ทำออกมาเป็นอย่างดีเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ และในปีงบประมาณ 2565 ขอให้คณะกรรมการฯ นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติงาน การให้บริการ การสื่อสาร และสารสนเทศ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การป้องกันต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมอธิการบดีได้ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมบันทึกภาพพร้อมคณะผู้บริหาร

 

 |   |  672 ครั้ง