ด่วน...รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ที่จะ ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ด้านศิลปะ ให้มีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัคร ทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยต้องเป็นนักศึกษาที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านศิลปะ มีความประพฤติดี โดยให้ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เพื่อนิสิต นักศึกษา ออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
     นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ภายในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สามารถขอใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวโสจิลักษณ์ ญานะประเสริฐ ไชยเบ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053916187

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.    เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ด้านศิลปะในทุกแขนง โดยเฉพาะสาขาศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ นวัตศิลป์ ภัณฑารักษ์ การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะประยุกต์ และ ดิจิตอล อาร์ต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.    เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดความรู้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3.    มีความประพฤติดี และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศ 
4.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 85 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษา