มฟล. ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (2565-2569) จากผู้บริหารสู่หน่วยงาน เพิ่มยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (2565-2569)  สู่หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อ.ดร.พนม วัญญยอง รองอธิการบดี โดยมีคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวนกว่า 150 คน

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 สู่หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนรายการตัวชี้วัด (KPI) ได้ชี้แจ้งรายละเอียดการเก็บข้อมูลรายการตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายให้รับทราบและเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้กำหนดลงไปเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข
7.1 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 7.2 การสร้างความผูกพันในองค์กรอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน/พันธกิจขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเติบโตของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 • พันธกิจ: ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนเปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 • ค่านิยมองค์กร: MFU•FIRST

ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ที่ มฟล. จะใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่

 • การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
 • การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
 • การเป็นที่พึ่งแก่สังคม
 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 • ความเป็นนานาชาติ
 • การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน
 • การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข
 • การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 |   |  925 ครั้ง