ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร (UN สัญจร) ประจำปี 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการบรรยายในโครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร (UN สัญจร) ประจำปี 2560 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายอันมีประโยชน์อย่างยิ่งในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานองค์การสหประชาชาติ บทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก การทูต   พหุภาคีภายใต้ 3 เสาหลักสหประชาชาติและโอกาสของเยาวชนในงานต่างประเทศและการทูตพหุภาคี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารพลตำรวจเภา สารสิน (C5– 302) มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (การบรรยายภาษาไทย)

สอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายเลข 053-916091

กำหนดการ

  • 1214 ครั้ง