มฟล.จัดกิจกรรม อธิการบดีพบพนักงาน 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2564 ประกาศนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (A Leading University in ASEAN with International Recognition)
.
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ที่หอประชุมสมเด็จย่า พร้อมถ่ายทอดสดบน Youtube มีพนักงานจำนวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงและส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมผ่านการชมการถ่ายทอดสด โดยอธิการบดีได้เริ่มต้นกล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมแรงรวมใจในการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์หรือการใช้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับจังหวัดเชียงราย การนำผลงานวิจัยในร่วมใช้ในการปฏิบัติการรับผู้ป่วย ตลอดจนจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
.
จากนั้นจึงได้กล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่5 (พ.ศ.2565-2569) ที่ได้จัดทำร่วมกัน โดยจะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ว่าจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยนวัตกรรมให้เป็นเลิศ เป็นที่พึ่งสังคม ดูแลศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความเป็นนานาชาติ และเป็นองค์กรที่มีความสุข รวมถึงให้บริการด้านสุขภาพโดยยกระดับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับต่อไป 
.
และเพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน จึงดำเนินงานด้าน Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
.
ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่าทั้งหมดนั้นเป็นผลจากการทำงานของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ทั้งด้านภาพรวม ด้านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติ หรือการได้รับคะแนนการประเมิน 94.96 คะแนน อยู่ในระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
.
นอกจากนี้ยังได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพ แบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Wellness Center) หรืออาคารวิชาการและวิจัย ทางการแพทย์, ทางเดินปลอดภัย M-Walkway และโดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ MFU Nature and Art Museum ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
.
อธิการบดี ยังได้กล่าวถึงการเรียนการสอนในเทอม 2/2564 โดยได้ย้ำว่า เป็นการเรียนการเรียนการสอนแบบ On-site 100% นักศึกษาจะต้องกลับเข้ามาร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม และใช้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาควรได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ covid19.mfu.ac.th 

  • 935 ครั้ง