มฟล. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หารือร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองอธิการบดี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ พร้อมคณาจารย์ มฟล. ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้เอกอัครราชทูตได้ให้ความสนใจผลงานวิจัยของ มฟล. โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและอุตสาหกรรมเกษตร 
.
มฟล. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศฝรั่งเศสมาอย่างยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2548 มฟล. และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดตั้ง French-Upper Mekong Sub-region Academic Cooperation Centre ขึ้น และจนถึงปัจจุบัน มฟล. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ มฟล. ส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาและประชาชนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

  • 636 ครั้ง