ขอเชิญบุคคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3" ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 23 เมษายน 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ณ ห้อง EM-222 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาที่สอง นั้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,5000 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 หรือสามารลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.cas.mfu.ac.th

  • หนังสือเชิญ [681.04 KB]
  • เอกสารโครงการ [198.20 KB]
  • กำหนดการ [423.62 KB]
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ [204.77 KB]
  • 1173 ครั้ง