มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ “No Gift Policy” ในทุกเทศกาล

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) เปิดเผยว่า มฟล. ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงานมาโดยตลอด และในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นการแสดงตัวตนว่าพวกเราชาว มฟล. ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้องอีกด้วย

 |   |  1127 ครั้ง