มฟล. ได้รับการจัดลำดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่ 113 จาก 956 แห่งทั่วโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 UI Green Metric World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2021 ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 956 แห่ง โดยมี Wageningen University & Research จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ปีนี้อยู่ในอันดับที่ 113 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมด 39 แห่งที่เข้าร่วมในปีนี้ โดยมีผลการประเมินรวมที่ 7,700 คะแนน

10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในไทยได้แก่
ลำดับที่ 1 ในไทย อันดับที่ 45 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลำดับที่ 2 ในไทย อันดับที่ 59 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลำดับที่ 3 ในไทย อันดับที่ 75 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ 4 ในไทย อันดับที่ 83 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลำดับที่ 5 ในไทย อันดับที่ 101 ของโลก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ลำดับที่ 6 ในไทย อันดับที่ 103 ของโลก มหาวิทยาลัยสยาม
ลำดับที่ 7 ในไทย อันดับที่ 113 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 8 ในไทย อันดับที่ 116 ของโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ 9 ในไทย อันดับที่ 121 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่ 10 ในไทย อันดับที่ 145 ของโลก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2013 โดยการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings เป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกดังจะเห็นได้จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น โดยอาศัยเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1) Setting and Infrastructure  ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 15%
2) Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 
3) Waste Management การจัดการขยะ 18% 
4) Water Management การจัดการน้ำ 10% 
5) Transportation การขนส่ง 18% 
6) Education and Research การศึกษาและวิจัย 18 %

สำหรับปีนี้การประเมินความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยของ UI ได้มีการปรับคะแนนและเพิ่มตัวชี้วัดด้านมาตรการโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นมิติที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอน การดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัย การให้บริการทางการแพทย์กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค

ที่มา: Overall Rankings 2021 - UI GreenMetric
 

 |   |  3999 ครั้ง