มฟล. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Upskill ให้กับนักศึกษาสร้างความมั่นใจกลับเข้าชั้นเรียน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะสำคัญ (Upskill) ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) คณะทำงานประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ และเรือนริมน้ำ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ CI-ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว (Community Isolation) ณ หอพักลำดวน 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทางกลับมาเรียนของนักศึกษา Upskill ในช่วงเทศกาลหลังปีใหม่ โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในเวลา 13.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม C1 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตั้งหน่วยคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะสำคัญ (Upskill) เป็นการสร้างความมั่นใจในการกลับเข้าสู่บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติที่ห่างหายไปนานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งเทอมอย่างที่ตั้งใจไว้ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จุดให้บริการตรวจ ATK จะเปิดตั้งแต่วันที่ 4 - 14 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งผลการตรวจจะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

จากการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ โถงอาคารเรียนรวม C1 พบนักศึกษาที่มีผลเป็นบวกจากการสอบสวนโรคพบว่าเป็นการติดเชื้อมาจากภูมิลำเนาก่อนการเดินทางมา โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการกักตัว ณ CI ที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคภายในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดเว็บไซต์ covid19.mfu.ac.th  รวบรวมข่าวสารและขั้นตอนการการเดินทาง คำแนะนำการเดินทาง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้กลับเข้าชั้นเรียนตามปกติในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน ‘สวัสดีเชียงราย’ และ MFU.START  โดยเฉพาะเว็บแอปพลิเคชัน MFU.START เป็นแอปพลิเคชันที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แจ้งวันเวลาในการเดินกลับมหาวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน ตลอดจนลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยดูวิธีลงทะเบียนและการเข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/MFUStart 

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่วนพัฒนานักศึกษา MFU Wellness Center  |  1044 ครั้ง