มฟล. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล"

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2564 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่า มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกับ มฟล. กว่า 700 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกให้มาทำงานตำบลละ 20 คน ตามเงื่อนไขที่ อว. กำหนด แบ่งเป็น นักศึกษา 5 คน บันทิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 10 คน และประชาชนในพื้นที่อีก 5 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 4 ด้าน คือ เรื่องดิจิทัล เรื่องการวางแผนการเงินของคน เรื่องการพัฒนาทักษะของชุมชน และเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการยกระดับชุมชนในภาพรวมที่แท้จริง ทั้งนี้ มฟล. จะดูแล 15 ตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักวิชาทั้ง 14 สำนักวิชาที่มีการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ทั้งในด้านการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และกฎหมาย โดยมีศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานประสานโครงการดังกล่าว 

การจ้างงานของ มฟล. ที่เปิดรับจะเกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้ คือ 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 2.เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID-19 (ร่วมกับ ศบค.) 3.เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิล็กทรอนิกส์ (ร่วมกับ กพร.) 4.เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล 5.เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษาอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมชุมชน และ 6.เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มจะได้รับค่าจ้างดังนี้ ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท/เดือน บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี 15,000 บาท/เดือน นักศึกษา 5,000 บาท/เดือน

  • 192 ครั้ง