มฟล. เตรียมชุดตรวจ ATK 14,000 ชุด ให้บริการชุดตรวจแก่นักศึกษาทุกคนตรวจตนเองก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียม ATK : Antigen Test Kit จำนวน 14,000 ชุด ให้บริการชุดตรวจแก่นักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ตรวจตนเองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก    
.
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้ติดตามการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม 2/2564 ที่จะถึงนี้จากฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนโครงการเสริมทักษะ Upskill ความพร้อมและความเข้าใจของผู้สอนการสื่อสารต่อผูัเรียน และความพร้อมในการการจัดการสภาพแวดล้อมหอพักในมหาวิทยาลัย มาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเผชิญเหตุสถานการณ์การระบาด และโดยเฉพาะการจัดให้มีการบริการชุดตรวจ  ATK : Antigen Test Kit จำนวน 14,000 ชุด ให้กับนักศึกษาได้ใช้ตรวจตนเองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก 
.
ทั้งนี้นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ใช้ MFU.START ยืนยันรับสิทธิ์รับชุดตรวจได้คนละ 1 ชุด ในวันที่ 14, 17 และ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่จุดให้บริการรับชุดตรวจ 3 แห่ง ได้แก่ โถงอาคารเรียนรวม C1, อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 และ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) เพื่อใช้ชุดตรวจตรวจตนเองและรายงานผลการตรวจผ่าน MFU.START โดยผลตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก นักศึกษาศึกษา  VDO และคู่มือการใช้งาน MFU.START ได้ที่ : covid19.mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 202 ครั้ง