มฟล.จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรุ้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน และ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบ และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี 
.
ซึ่งผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้
 1. ประเภทรางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่
ผลงาน: โปรแกรมติดตามผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2
ทีมงาน: 1. งานพัฒนาคุณภาพ 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3. คณะกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินงานการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) 
(โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท ได้แก่
ผลงาน: ระบบ LEAN E-OFFICE (LEO)เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ School of Science Lean Office system for efficiency working
ทีมงาน: เลขานุการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท ได้แก่
ผลงาน: กระบวนการ Fast and First ในการรับนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทีมงาน: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
-รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ได้แก่
ผลงาน: การจัดการเอกสารดิจิทัลด้วยกระบวนการ KM: กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ทีมงาน: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
.
2. ประเภทรางวัล Popular Vote 
-รางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ได้แก่
ผลงาน: ยื่นแบบฟอร์มสวัสดิการและติดตามสถานะเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ทีมงาน: พัฒนาระบบสวัสดิการ (ส่วนการเจ้าหน้าที่)
.
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 113 ครั้ง