รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง วนาศรม ครั้งที่ 2/2565 (ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาศรม  ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งจำนวนอัตรา
พนักงานต้อนรับ1

การสมัครสอบคัดเลือก

 1. สมัครด้วยตนเอง 
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน และยื่นใบสมัครที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 2. สมัครทางไปรษณีย์
  สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน แล้วส่ง EMS มาที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100(สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 666 ครั้ง