มฟล. จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD) และ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD) และอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

     โดยพิธีการเริ่มในเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ เริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำไหว้พระและอาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ประธานในพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและตัวแทนแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธีการ ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ ความว่า

    “อาคารวันชัย ศิริชนะ หลังนี้เป็นหนึ่งในอาคารถาวรกลุ่มแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เริ่มต้นก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546 มูลค่าการก่อสร้าง 85,722,639.98 บาท เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 6,200 ตารางเมตร เป็นสำนักงานที่ทำงานของอธิการบดี ผู้บริหาร และเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติตลอดมา นอกจากนั้น ทั้งยังเป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

    “ชื่อวันชัย ศิริชนะ นั้นไม่ใช่เป็นที่รู้จักเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้เท่านั้น จากตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สู่ภารกิจสำคัญในการบุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ ในฐานะประธานกรรมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่านได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบและเป็นขั้นตอน จนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถ ได้ดำเนินการและปฏิบัติภารกิจหลักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับชาติและในระดับนานาชาติในปัจจุบัน”

     “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2541 เป็นต้นมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ท่านได้อุทิศแรงกายและแรงสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ ในการรังสรรค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านกายภาพและวิชาการ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี นับว่าคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคนปัจจุบัน ได้สร้างคุณูปการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ สมควรที่จะได้รับการจารึกชื่อไว้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติเห็นชอบให้ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่าอาคารวันชัย ศิริชนะ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ สืบต่อไปตราบกาลนาน” อธิการบดี มฟล. กล่าวรายงาน

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติกล่าวในโอกาสพิเศษนี้ว่า

    “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติยกย่องและกำหนดชื่ออาคารนี้ว่า อาคารวันชัย ศิริชนะ ผมก็รู้สึกดีใจและขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ เชื่อว่าการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็คงจะเป็นไปได้ด้วยดี จากการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินไปได้นั้นก็คงจะมีอย่างต่อเนื่อง”

      “การเติบโตของมหาวิทยาลัยและอาคารหลังนี้ เติบโตมาพร้อมกัน เพราะว่าอาคารหลังนี้อยู่ในอาคารชุดแรกของการก่อสร้างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่รวมกันหลายแสนตารางเมตร มีมูลค่าก่อสร้างทั้งมหาวิทยาลัยประมาณ 2,525 ล้านบาท แล้วในส่วนของอาคารหลังนี้มีมูลค่าก่อสร้างตามที่ท่านอธิการบดีรายงานคือประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาในปี 2544”

      “ความจริงแล้วเรื่องของการจัดรูปแบบอาคารในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น จัดให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งาน อาคารหลังนี้ถือว่าเป็นอาคารบริหาร เป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่จุดสูงสุดของพื้นที่ในบริเวณนี้ เพื่อที่จะทำหน้าที่เหมือนกับการเฝ้าดูและกำกับการบริหารของมหาวิทยาลัยให้ราบรื่นต่อไป” นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

      จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD) และร่วมถ่ายภาพหมู่กับแขกผู้มีเกียรติ เป็นอันเสร็จพิธี

     ในเวลาต่อมา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปยังอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยพิธีการเปิดอาคารเริ่มในเวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำไหว้พระและอาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า

      “อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้นเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 งบประมาณการก่อสร้าง 850 ล้านบาทถ้วน โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 50, 573 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา ลานกิจกรรม อาคารจอดรถ และจัดกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย”

    “พลเอกสำเภา ชูศรี เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 ถึง 2563 รวมระยะเวลา 7 ปี และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่านพลเอกสำเภา ชูศรี ได้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ท่านได้อุทิศเวลาช่วยเหลืองานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเสมอมา ด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท่านได้สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ นับว่าท่านพลเอกสำเภา ชูศรี ได้สร้างคุณูปการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการจารึกชื่อไว้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเห็นสมควรตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี” อธิการบดี กล่าวรายงาน

      คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี ได้ให้เกียรติกล่าวในนามครอบครัวชูศรี ในโอกาสเปิดอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี ว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมในพิธีเปิดอาคารพลเอกสำเภาชูศรีในวันนี้

     “ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี ในวันนี้ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้เห็นชอบ การเสนอชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ท่านพลเอกสำเภา ชูศรี ในนามครอบครัวชูศรี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมจัดพิธีเปิดอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี ในวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสุดท้ายนี้ขออำนาจพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขและความเจริญตลอดไป” คุณหญิงธนวัฒน์ ชูศรี กล่าว

    จากนั้น คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี ให้เกียรติกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและตัวแทนแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 |   |  อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี  |  1552 ครั้ง