ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เชิญชวนจัดทำซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 และ 2563

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เชิญชวนจัดทำซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ ขณะนี้ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมไปแล้ว 17 รุ่น

                     ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 18) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำ ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 19) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการจัดทำซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายละเอียด มีดังนี้

สถานที่ติดตั้งซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีบัณฑิต

บริเวณลานดาว จำนวน 5 ซุ้ม

รูปแบบซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีบัณฑิต

  1. กำหนดให้ใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เป็นวัสดุหลักในการจัดทำซุ้ม
  2. กำหนดขนาดซุ้ม กว้างไม่เกิน 3 เมตร สูงไม่เกิน 2.5  เมตร
  3. กำหนดให้ติดตั้งได้เฉพาะตราสัญลักษณ์ ชื่อของหน่วยงาน และข้อความ Congratulationsเท่านั้น
  4. กำหนดขนาดตัวหนังสือที่ใช้ประดับซุ้ม สูงไม่เกิน 12 นิ้ว
  5. งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ทั้งสิ้น
  6. กำหนดให้ส่งรูปแบบในการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ที่ E-mail : asset@remove-thismfu.ac.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0-5391-6468-69 และ 0-5391-6029

กำหนดการการติดตั้งซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีบัณฑิต

  1. ดำเนินการติดตั้งซุ้มดอกไม้ ในวันซ้อม (ย่อย) ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมแซมเพิ่มเติมดอกไม้อีกครั้ง ในวันซ้อม (ใหญ่) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 10.00 – 15.00 น.

          หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

การแจ้งความประสงค์

                     ผู้ที่สนใจการจัดทำซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6468-69 และ 0-5391-6029

                     ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม 2565

  

(อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ

| ผู้เขียนข่าว Teerasak Thachan |