ครม. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่ม มฟล.เป็น 1 ใน 9 ม.รัฐ ได้รับจัดสรรทุน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ที่ประชุม ครม. (18 ม.ค. 65) เห็นชอบปรับรายละเอียดโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) ปี 2562 - 2566 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย” 
.
และปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา “จากนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้ผลกระทบมากขึ้น
.
โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 44 ทุน 
-    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี) 
-    สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 17 ทุน (ทุนละ 30,000 บาท/ปี)
.
ซึ่งจะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.ลัยศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ และเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง เมื่อปี 2564 ได้แก่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.นเรศวร และ ม.แม่ฟ้าหลวง
.
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องกลับไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา การศึกษา รวมถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
.
ขอบคุณข่าวจากเพจ ไทยคู่ฟ้า bit.ly/3qUmYMB
 

 |   |  511 ครั้ง