รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง วนาศรม ครั้งที่ 3/2565 (ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างวนาศรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

พนักงานทำความสะอาด

1 อัตรา


2. การสมัครสอบคัดเลือก

2.1  สมัครด้วยตนเอง
(1) กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3  และ ยื่นใบสมัครที่ ( สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น.

2.2 สมัครทางไปรษณีย์
สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3 แล้วส่ง EMS มาที่  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)


3. หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัว  ข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้


4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์

ทดสอบปฏิบัติ
ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3
สอบสัมภาษณ์  ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง


5. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี

การดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดำเนินการสมัครได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้จะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้เท่านั้น


ดาวน์โหลดเอกสาร

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 296 ครั้ง