รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง วนาศรม ครั้งที่ 4/2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างวนาศรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ

- ให้การต้อนรับผู้เข้าพัก และผู้มาเยี่ยมชม
- อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้ผู้เข้าพักและผู้มาเยี่ยมชม
- ลงทะเบียนและจ่ายกุญแจห้องพัก
- ตอบข้อซักถามและและแก้ไขปัญหาของผู้เข้าพัก
- จัดเก็บค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงิน นำฝากเงิน และสรุปรายการรับเงิน
- ประสารงานกับแผนกอื่น ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    1

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
- มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดช่างสังเกตเรียนรู้ได้เร็ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า/บ่าย/ดึก)
- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft office ได้
- พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ชัดเจน และมีความรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ


การสมัครสอบคัดเลือก

1. สมัครด้วยตนเอง
กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานและ ยื่นใบสมัครที่ ( สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ –  วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น.

สมัครทางไปรษณีย์
สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน แล้วส่ง EMS มาที่  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)


หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรง  กับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัว  ข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้


ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

 • ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบปฏิบัติ
   ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
 • ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง


กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี

การดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดำเนินการสมัครได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้จะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้เท่านั้น


ดาวน์โหลดเอกสาร

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 600 ครั้ง