ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บัตรสมาร์ทการ์ด) ปีการศึกษา พ.ศ. 2565-2568

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บัตรสมาร์ทการ์ด) 

ปีการศึกษา 2565-2568 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

 

-------------------------------------

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (บัตรสมาร์ทการ์ด) ปีการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 เพื่อให้แสดงตัวตนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (บัตรสมาร์ทการ์ด) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

     การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของ คณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครตังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและ รายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลทำสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดนัดรับฟังคำชี้แจงของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้อง ประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
  3. ธนาคารที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จะต้องยื่นข้อสเนอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Teerasak Thachan |