มฟล. จับมือ บจก.นีโอ แฟคทอรี่ MOA ร่วมมือผลิตบัณฑิตและร่วมวิจัยนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการเวทีโลก

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารสำนักวิชา เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต  (MOA) ระหว่าง บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคุณสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนาม MOA ในฝ่ายบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด และในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้บริหารสำนักวิชาเป็นผู้ลงนาม MOA ประกอบด้วย
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    - อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทรราทร ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการศึกษาดูงานโรงงาน บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ณ จังหวัด ปทุมธานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ไปสู่เวทีในตลาดโลก ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และด้านอื่นๆ ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของหลักสูตร ตามรูปแบบการจัดการฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภายใต้การให้คำปรึกษาจากคณาจารย์และ ที่ปรึกษาร่วมจาก บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมและมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

ที่มา : ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบริการงานวิจัย  |  518 ครั้ง