ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

 

 

          ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในที่ระชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ กว่า 30 คน โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงมติของที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่มีความห่วใยเรื่องสุขภาพของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ,การเตรียมควาพร้อมของการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA) ประจำปี 2565 รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำแผนแม่บทโครงการสำคัญ Smart University จากนั้นเป็นการรายงานภาพรวมของการปฎิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการและธุรการได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565  และแผนการจัดตั้งคณะทำงาน CoP (Community of Practice) ด้านบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ก่อนปิดการประชุม ประธานในที่ประชุมยังสร้างความตระหนักของการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้สอดประสานกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้วย

  • 319 ครั้ง