มฟล.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ‘สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ’

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ‘สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ’ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่จัน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
.
ทั้งนี้คลินิกทันตกรรมสัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ การเตรียมการด้านสถานที่ ครุภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลแม่จัน โดยเริ่มต้นการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบกำกับความคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มูลค่างานก่อสร้าง 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) 
.
โดยได้สร้างอาคารนี้ไว้ในบริเวณพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นอาคารแบบสองชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนบริการทันตกรรม ชั้นบนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลากหลายวิชาชีพทางสาธารณสุข ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่จันเป็นผู้จัดหาที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการก่อสร้างอาคาร 
.
และด้วย รศ.ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ อดีตคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกก่อตั้ง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อุทิศแรงกายและสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถในการก่อตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ความเพียรพยายามของ รศ.ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ได้สร้างคุณูปการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการจารึกชื่อไว้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฎ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ‘สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ’

  • 1071 ครั้ง