สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการทางด้านการบริการสุขภาพ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: council-กิจกรรม ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

               สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี, นายศิริชัย มาโนช และนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ร่วมให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

               ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน และตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการสำคัญต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะแนวทางด้านการบริหารจัดการ การศึกษาค้นคว้า วิจัย การดำเนินการทางด้านการบริการสุขภาพ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

 |  464 ครั้ง