โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types)  ตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ด้วยคลื่นสมอง (Brainwave)” ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร M – Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์  สิทธิประภาพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types)  ตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ด้วยคลื่นสมอง (Brainwave)” ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร M – Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างจากตนเอง เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์  สิทธิประภาพร วิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ

- การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) ตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®)

- การติดตั้งและการบันทึกคลื่นสมอง (Brainwave) สำหรับการประเมินบุคลิกภาพ ตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) ด้วยคลื่นสมอง (Brainwave)

- การอ่านรายงานผลและอธิบายผลการประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) ตามแนวทางของ  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) ด้วย คลื่นสมอง (Brainwave)

หลักสูตรนี้รองรับการพัฒนาใน 3 ระดับ :

1. ระดับบุคคล: บุคลากร มีความเข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างจากตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระดับส่วนงาน : ช่องทางการเรียนรู้รูปแบบบุคลิกภาพของทีมตามหลักสูตร MBTI® ทั้งในภาพรวมและระหว่างกันของบุคลากร สร้างการเรียนรู้ความสัมพันธ์ภายในทีม ตลอดจนจุดแข็งและข้อจำกัดของรูปแบบบุคลิกภาพในการเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการทำงานภายในระหว่างส่วนงาน

3. ระดับองค์กร : เป็นเครื่องมือในการสื่อสารขององค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีทั้งผู้บริหารองค์กร ผู้ให้บริการด้านการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและโครงการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

  • 1106 ครั้ง