ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ และผ่านระบบ ZOOM Meetting ซึ่งเป็นการชี้แจงการกรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 1 ที่ ผ่านมา รวมถึงประเด็นการกรอกที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
          โดยที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ ได้จัดทำฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลบริการวิชาการ ข้อมูลคณะทำงานและวิทยากร ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และข้อมูลเครื่อข่ายบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ จัดทำรวมถึงการออกแบบงานบริการวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของชุนชน และบริบทของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

 

  • 1060 ครั้ง