ศบว.ร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA ด้านบริการวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนอาคารสถานที่ และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟัง ตรวจสอบข้อมูล และให้ข้อชี้แนะก่อนส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • 352 ครั้ง