มฟล.จัดอบรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่ ให้คณะครูในจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

          วันที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ช่วยและครูแกนนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 104 คน
          ซึ่งกิจกรรมพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และ นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการนี้ ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบประเด็นในการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน สื่อและเครื่องมือในการจัดการสอน เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการวัดและประเมินผลจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เป็นต้น จากประเด็นที่กล่าวมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงมีความต้องการให้ครูในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาทักษะและวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้องค์ความรู้ สร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียน สามารถใช้เครื่องมือ แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีในการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนได้ อันจะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับครูรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเชียงรายต่อไป
 

อัลบั้มภาพ Cr.mfu today

  • 418 ครั้ง